1.    Soalan ini mengandungi EMPAT (4) bahagian utama iaitu :- 


      Bahagian A :Bahasa Melayu

      Bahagian B : Bahasa Inggeris Bahagian C :Matematik

      Bahagian D : Pengetahuan am / Pemikiran kritis


          2.     Calon dikehendaki menjawab semua soalan di Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan  BahagianD.


          3.     Sila baca soalan dengan teliti sebelum menjawab.

          4.     Calon diberi masa selama 2 jam (120 minit) untuk menjawab semua soalan..

          5.     Calon dibenarkan menggunakan kalkulator untuk menjawab soalan-soalan matematik.    

          6.     Semasa mejawab salon tidak membenarkan alih ke laman sesawang lain ia mebuatkan salon akan gaga serta merta.

          7.     Anda juga tidak boleh beralih dari skrin soalan lebih dari lima minit atau skrin Norman selama lima minit akan menyebabkan anda gagas dalas penilaian ini.

 

INSTRUCTION TO CANDIDATES

1.     This paper consists FOUR (4) section :- 

        

          Section A :Bahasa Melayu

          Section B : Bahasa Inggeris 

          Section C :Mathematics

          Section D : General Knowledge/ Critical thinking


  2.     Candidates are required to answer all questions in Section A , Section B , Section C and Section D.


  3.     Read the questions carefully before attempting to answer.


  4.     Candidates are given 2 hours (120 minutes) to answer all questions.

     

          5.      Candidates are allowed to use a calculator for answering the Mathematics questions.

       

          6.      During answering candidates not allowed to change the windows.it cause you fail immediately

       

          7.      During answering dont leave your computer unattended more than 5 minutes it will cause you fail immediately.